Partners

Betrokkenen in de begeleiding

De thuisschool is en blijft de verantwoordelijke voor het onderwijs aan de zieke leerling. De klastitularis, de klassenraad of MDO (Multi Disciplinair Overleg), zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, directie en CLB hebben en behouden de eigen zorgopdracht vanuit de school.

Vanuit de gedeelde verantwoordelijkheid informeert de school en/of het CLB en het medisch team de ouders over de mogelijkheid van gratis individuele studiebegeleiding door School & Ziekzijn.

De school

De school onderzoekt of de zieke leerling in aanmerking komt voor tijdelijk onderwijs aan huis (TOaH) en brengt de ouders hiervan op de hoogte. Zij communiceert de afspraken van de klassenraad naar de ouders van het zieke kind en naar S&Z.

S&Z wil de begeleiding zo snel mogelijk laten starten en respecteert enkele belangrijke principes.

 • S&Z begeleidt steeds binnen de krijtlijnen en beslissingen van de school en de ouders. Zo kan de school soms het les- en studieprogramma aanpassen, rekening houdend met het medisch advies, soms wordt de leerstof gespreid over twee schooljaren…
 • De dossierverantwoordelijke van S&Z communiceert rechtstreeks met de school en ouders en maakt een transparante, vlotte en open communicatie mogelijk.
 • De vakleerkracht van de school communiceert rechtstreeks met de vrijwilliger van S&Z. Zo kan de vrijwilliger in overeenstemming met de leerinhouden van de school en het programma van de vakleerkracht werken.
 • S&Z beschikt niet over leermiddelen en moet rekenen op de school om studieboeken, lesnotities (kopieën) en alle verdere didactische middelen te mogen gebruiken of toegang ertoe te hebben. Ze zijn onmisbaar voor de studiebegeleiding.
 • De school en S&Z evalueren het studieproces van de leerling samen maar de uiteindelijke beslissing over het jaarresultaat is de taak en de verantwoordelijkheid van de school.
Tekengebied 1
Lerares en jongen in klas
Dokter onderzoekt jongen
Het medisch team

Sommige ziektebeelden laten geen (voltijds) schoolonderwijs toe. De enige oplossing om het studeren verder te zetten, is onderwijs op maat van de leerling. Dokters, paramedici en verpleegkundigen kunnen hierin een cruciale rol spelen: het medisch profiel en de studiesituatie van de zieke leerling moeten immers samenkomen. Iedereen beseft dat wie langdurig en ernstig ziek is, toch blijft hopen en inzetten op het vermijden van leerachterstand. Onderwijs is geen strikte therapie maar we zijn overtuigd dat mentaal en psychisch welzijn de genezing en revalidatie bevorderen.

Begeleiding CLB
Het CLB

Het CLB kan S&Z informatie en expertise op maat van het zieke kind verschaffen.

 • De multidisciplinaire aanpak leidt tot analyse van mogelijkheden en beperkingen: wat is de draagkracht van het zieke kind?
 • De detectie en beschrijving van de individuele onderwijsbehoeften kunnen leiden tot specifieke maatregelen.
Jongen aan computer
Bednet

Bednet zorgt ervoor dat kinderen en jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen, de les in hun klas live kunnen volgen, van thuis uit. Leerlingen die langdurig of regelmatig afwezig zijn door ziekte, operatie, ongeval of zwangerschap, zijn zo mee met de les en blijven in contact met hun vrienden. Bednet is gratis voor gezin en school.

De ondersteuning door Bednet kan zo complementair zijn aan S&Z.

Partners in de samenwerking

Koepel

Het is de opdracht van de KOEPEL S&Z, VLAANDEREN om de missie en de visie van alle provinciale afdelingen van S&Z bekend te maken en de gemeenschappelijke belangen op een waardige manier te behartigen.

Vertegenwoordigers van de provinciale afdelingen vergaderen op regelmatige basis. De invalshoeken van het overleg zijn:

 • uitwisseling van ervaring
 • bekendmaking op Vlaams niveau
 • bundeling van de krachten, i.v.m. de evolutie in de onderwijswereld en de verhouding met de externe partners
 • de behartiging van de studiebelangen van langdurig zieke leerlingen (als lid van PoZiLiV).
Verfveeg
Pratende mensen

POZiLiV

POZiLiV is een letterwoord dat staat voor Platform voor Onderwijs aan Zieke Leerlingen In Vlaanderen.

Het is een door het Vlaams Agentschap Onderwijs erkend platform waarin alle spelers die onderwijs voor zieke leerlingen mogelijk maken verenigd zijn (www.onderwijsvoorziekekinderen.be). Hieronder vindt u meer informatie over TOaH, POaH en de aangesloten organisaties.

POZiLiV wil de bekommernis in Vlaanderen uitdragen dat zieke leerlingen kwaliteitsvolle onderwijsondersteuning en begeleiding moeten krijgen, op maat van elke betrokken leerling.

Meisje in ziekenhuis

Vraag? Contacteer ons!