Over ons

MISSIE

Elk kind heeft recht op onderwijs, ook het zieke kind!

School & Ziekzijn organiseert les- en studiebegeleiding voor het zieke kind. Zij wil, van zodra de gezondheidstoestand van de leerling dit toelaat, leerachterstand wegwerken en beperken. Zo tracht S&Z het blijven zitten te vermijden.

Via de vrijwilliger wordt het contact tussen de school, de klasgenoten en het zieke kind in stand gehouden wat bijdraagt tot de reïntegratie in de school. Deze sociale steun doorbreekt eveneens het isolement van de zieke leerling.

Naarmate de ziekteperiode langer duurt neemt de onrust over de toekomst en het welzijn toe. S&Z biedt psychologische steun aan het zieke kind door het geven van onderwijs. De leerling krijgt terug hoop en kracht om verder aan zijn toekomst te bouwen.

Studerend meisje

VISIE

Als een leerling ziek is, is een gecoördineerd onderwijsaanbod thuis of in het ziekenhuis noodzakelijk. De verschillende partners verklaren uitdrukkelijk dat ze bereid zijn om voortdurend, in overleg met mekaar, op zoek te gaan naar de toegevoegde waarde van een aangepast pakket aan onderwijsondersteuning voor alle zieke leerlingen waarvoor de hulp van School & Ziekzijn ingeroepen wordt. De ondersteuning door S&Z is complementair aan andere initiatieven (TOaH, Bednet ).

De kerntaak van S&Z is het organiseren van les - en studiebegeleiding voor de zieke leerling. Dit bewerkstelligt ze door het inzetten van competente, gediplomeerde en ervaren vrijwilligers.

De lessen zijn gratis, individueel, op maat van de leerling en steeds in samenwerking met de thuisschool en/of het CLB. Zij gaan door bij de zieke leerling thuis of daar waar de leerling verblijft. De inhoud en duur van de lessen worden aangepast aan het niveau en de gezondheidstoestand van de zieke leerling.

Als de leerling weer “gezond verklaard is”, willen we er ook over waken dat de herinschakeling op school onmiddellijk gerealiseerd wordt.

Tekengebied 1
Lerares en jongen in klas

STRATEGIE

S&Z wil haar visie afstemmen op de actuele realiteit in het onderwijs en de maatschappij. Het bereiken van zoveel mogelijk zieke leerlingen en het kunnen aanbieden van op maat gemaakte studiebegeleiding vergt een actief beleid: informeren, vrijwilligersbeleid en fondsenwerving.

Presentatie met publiek
Informeren

S&Z licht haar werking toe door het geven van presentaties in scholen, leerkrachten, CLB’s, psychiatrische ziekenhuizen, overkoepelende vergaderingen van schooldirecties, hogescholen ... Zij richt zich ook tot de artsen, ziekenhuizen, apotheken. Een toegankelijke en goed vindbare website, het verschijnen van artikels in nieuwsbrieven van de provincie, deelname aan de Warmste Week van Music for Life zijn enkele voorbeelden om haar naambekendheid bij het grotere publiek te vergroten. Zij streeft naar het opnemen van haar werking in het zorgbeleid van elke school en bekendheid bij het grote publiek.

Groep mensen
Vrijwilligersbeleid

S&Z bestaat alleen omdat ze beroep kan doen op de vrijwillige inzet van vele vrijwilligers. Zij tracht in elke provincie en Brussel over voldoende vrijwilligers te beschikken. Zo houdt ze de verplaatsingsonkosten laag. Een doordacht beleid m.b.t. de inzetbaarheid, vakbekwaamheid, geografische spreiding, leeftijd, beschikbaarheid ... dient gevoerd. S&Z betrekt, vormt en beloont haar vrijwilligersgroep.

Geld in hand
Fondsenwerving

De les- en studiebegeleiding is kosteloos voor de ouders omdat de vrijwilligers de zieke leerlingen belangeloos begeleiden. Toch heeft S&Z heel wat kosten voor verzekeringen, verplaatsingen en administratie (folders, website, vormingen ...). De werking is enkel mogelijk door een actief beleid uit te stippelen m.b.t. het ontvangen van giften, sponsoring door bedrijven en acties voor goede doelen.

Vraag? Contacteer ons!