PRIVACY VERKLARING

School & Ziekzijn (S&Z) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy.

In deze privacyverklaring willen we u heldere en transparante informatie geven over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe we er mee omgaan. S&Z houdt zich aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR General Data Protection Regulation).

Doel van School & Ziekzijn

S&Z is een vrijwilligersorganisatie die studiebegeleiding geeft aan leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs die tijdelijk, wegens ziekte, ongeval of heelkundige ingreep, de lessen op school niet kunnen bijwonen.

Aan wie is deze verklaring gericht?

De privacyverklaring is van toepassing op onze huidige en vroegere vrijwilligers, onze doelgroep jongeren, hun ouders en begeleiders, onze schenkers/sponsors, deelnemers aan onze activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor S&Z, diensten en firma’s waarmee we samenwerken.

Met welk doel gebruiken we persoonsgegevens?

 • Registratie van de leden van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering.
 • Registratie van de vrijwilligers m.b.t. de vrijwilligersverzekering.
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor activiteiten.
 • Via e-mail informatie delen over onze activiteiten.
 • Contact opnemen in geval van programmawijziging of annulering van een activiteit.

Welke persoonsgegevens hebben we hiervoor nodig?

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres;
 • privé contactgegevens zoals e-mailadres, telefoonnummer;
 • rijksregisternummer;
 • bankrekeningnummer;
 • diploma’s, opleidingsgetuigschriften;
 • ziektebeeld van de jongeren.

Het betreft persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (kanalen telefoon, post- of e-mail, stortingen, inschrijvingsformulieren, onze website, facturatie gegevens …).

Wij verstrekken enkel persoonsgegevens aan derden mits uw expliciete toestemming voortvloeiend uit uw engagement

 • De gegevens van de begeleide jongeren worden overgemaakt aan de vrijwilligers in het kader van hun engagement.
 • De telefoonnummers en e-mailadressen van de vrijwilligers worden overgemaakt aan de ouders van de begeleide jongeren, aan de directie, leerlingenbegeleider en vakleerkracht van de school.
 • De persoonsgegevens van de vrijwilliger worden enkel doorgegeven aan Ethias Verzekeringen als er zich een schadeclaim of ongeval heeft voorgedaan.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen of geven wij uw contactgegevens door voor commerciële doeleinden.

Bewaartermijn

S&Z bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met inachtneming van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op het gebied van boekhouding). De bewaar-termijn kan evenwel per doel verschillen.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.

 • Alle personen die namens S&Z van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Wij maken regelmatig een back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot uw gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. U mag vragen dat uw persoonsgegevens gewist worden wanneer ze niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.

U heeft recht op beperking van gegevensverwerking: indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kunt u vragen om deze verwerking te stoppen.

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

S&Z kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Deze wijzigingen zullen we op onze website aankondigen.